Sanering av byggnader

Olika typer av sanering

I dagens byggnadsindustri ställs höga krav på byggnader och de villkor de måste uppfylla. Tyvärr uppfyller många äldre byggnader inte dessa moderna standarder, och det är en utmaning vi ofta ställs inför i våra rivningsprojekt. NKR har omfattande erfarenhet av att hantera sanering av byggnader som innehåller material som potentiellt kan skada både hälsan och miljön. Dessa material inkluderar vanligtvis:

  • Asbest: Ett mikroskopiskt fint damm som kan skada lungorna och som vanligtvis finns i material som används för isolering av installationer, väggar, innertak och tak.

  • PCB: En grupp kemiska ämnen som är giftiga och därmed hälsoskadliga och negativt påverkar miljön. De återfinns vanligtvis i elastisk fogmassa, färger, betong och lim i dubbelglas.

  • Klorerade paraffiner: Klorparaffiner användes som ersättning för PCB och har använts i liknande tillämpningar inom byggmaterial, huvudsakligen som mjukgörare i fogmaterial, färger och dubbelglas.

  • Bly: En metall som kan skada både människor och miljön och är farlig i högre koncentrationer. Den finns i material som färg och plast eller förekommer i ren form som en tungmetall.

Dessutom utför vi brandsanering och demontering av brandskadade delar eller hela byggnadskonstruktioner. Detta arbete kan utföras i en mängd olika miljöer, inklusive fabriker, skolor och andra anläggningar. Läs mer om brandsanering här.

Dessa äldre byggnadsmaterial utgör en potentiell hälsorisk och miljöhot som måste hanteras på rätt sätt under renovering eller rivning. Det finns strikta regler som styr hur detta arbete ska utföras på ett miljövänligt sätt för att skydda både människors hälsa och miljön. Därför erbjuder vi miljösaneringstjänster för att säkerställa att alla dessa material behandlas korrekt och i full överensstämmelse med gällande lagkrav.

Med vår kompetens och många års erfarenhet garanterar vi en bygg- och industrisanering som inkluderar sortering och eliminering i enlighet med alla tillämpliga regler och bestämmelser. Vårt mål är att säkerställa att ingen skada orsakas på hälsan eller miljön och att arbetet utförs på ett ansvarsfullt och säkert sätt.

Asbest-sanering

Asbest är en farlig substans som kan finnas i material såsom väggar och tak, ofta i form av ett mycket fint och osynligt damm. Inandning av detta damm kan vara skadligt för hälsan, och därför är arbetet med asbestsanering extremt säkerhetsinriktat. Vi vidtar alla lagliga krav och försiktighetsåtgärder som krävs för att säkerställa att arbetet utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Var asbest kan finnas:

Asbest användes i stor utsträckning under 1950- och 1960-talen, oftast som isoleringsmaterial. Det återfinns vanligtvis i takplattor, takpapp, asfaltsprodukter och kan även användas som isolering på värmerör, väggar, golv, innertak samt i ventilationssystem.

Vad vi erbjuder:

Det är av yttersta vikt att asbest hanteras med rätt kunskap och försiktighet. Med vår omfattande erfarenhet och välutbildad personal kan våra kunder vara trygga i vetskapen att vi utför saneringen på ett säkert sätt. Vi strävar efter att erbjuda konkurrenskraftiga priser för asbestsanering genom att arbeta effektivt och metodiskt för att lösa uppgiften på bästa möjliga sätt.

Läs mer om asbestsanering här.

PCB-Sanering

PCB (polychlorerade bifenyler) är farliga kemikalier som kan spridas genom fysisk beröring och överföras från ett material till ett annat. PCB kan även spridas i luften och skapa ett ogynnsamt inomhusklimat. Om man inte hanterar detta material korrekt, kan det leda till spridning av föroreningar och riskera människors hälsa.

Var PCB kan finnas:

PCB användes som tillsatsmedel i äldre byggmaterial för att ge dem specifika egenskaper. De kemiska ämnena användes bland annat för att framställa elastisk fogmassa och färger.

Vad vi erbjuder:

Det finns strikta lagar och regler som måste följas när det gäller hantering och sanering av PCB och farligt avfall. Vår personal är utbildad i korrekt hantering av PCB och vi har nödvändiga tillstånd för att transportera material som innehåller PCB. Vårt mål är att säkerställa att PCB hanteras på ett säkert sätt och att följa alla regler och föreskrifter för att minimera riskerna för människors hälsa och miljön.

Läs mer om PCB-sanering här.

Kontakta oss på NKR Demolition Sweden AB

För mer information om sanering av byggnader kontakta oss på info@nkr-ab.se eller ring +46 42122041