Sanering av byggnader

Olika typer av sanering

Idag ställs stora krav på byggnader och de förhållanden som måste uppfyllas. Många äldre byggnader uppfyller inte dessa krav, vilket vi ofta stöter på i våra rivningsprojekt. NKR har erfarenhet att hantera sanering av byggnader som innehåller material som kan påverka hälsan och miljön negativt. Dessa ämnen är vanligtvis:

  • Asbest: ett fint damm som kan skada lungorna. Asbest kan bland annat komma från isolering av installationer, väggar, innertak och tak.
  • PCB: en grupp kemiska ämnen som är giftiga och därför hälsoskadliga med en negativ miljöpåverkan. De förekommer vanligtvis i elastisk fogmassa, färger, betong och lim i dubbelglas.
  • Klorerade paraffiner: Klorparaffiner användes som ersättare för PCB och har använts i samma tillämpningar som PCB i byggmaterial, dvs. främst som mjukgörare i fogmaterial, färger och dubbelglas.
  • Bly: en metall som kan skada människor och miljön och är farlig i större koncentrationer. Det finns i bland annat färg och plast eller i ren form som tungmetall.

 

Dessa gammaldags byggnadsmaterial utgör ett hälso- och miljöhot som måste hanteras korrekt under renovering eller rivning. Det finns därför regler för hur detta ska göras på ett miljösäkert sätt, så att det inte påverkar vår hälsa eller miljön. Av detta skäl erbjuder vi miljösanering så att alla dessa material behandlas korrekt och i full överensstämmelse med gällande lagkrav. Med vår kompetens och många års erfarenhet säkerställer vi en miljösanering med sortering och eliminering enligt alla tillämpliga regler.

Asbest-sanering

Asbest är ett farligt/skadligt material, som kan uppträda som ett mycket fint och osynligt damm. Detta damm är farligt att andas in varför NKR ser till att asbestsaneringen uppfyller alla tillämpliga bestämmelser. Det är av yttersta vikt att asbest hanteras med god kunskap och försiktighet. Med en gedigen erfarenhet och utbildad personal kan vi hantera materialet på ett säkert och effektivt sätt, vilket gör att våra kunder kan känna sig trygga när vi tar oss saneringsprojekt.

Asbest användes i stor utsträckning under 50-och 60 talets, till isoleringsändamål. Oftast förekommer dessa i takplattor, takpapp och asfaltsprodukter. Det finns också som isolering i byggnader på värmerör, väggar, golv och innertak samt isolering av ventilationssystem.

Vid asbestsanering föreligger lagliga krav och försiktighetsåtgärder som måste vidtas för att kunna utföra arbetet. Vi har arbetat inom sanering i många år och känner till alla krav och skyldigheter som måste uppfyllas. Vi kan erbjuda ett fördelaktigt pris på asbestsanering, eftersom vi arbetar effektivt och metodiskt för att lösa uppgiften på bästa möjliga och tillfredsställande sätt.

PCB-Sanering

PCB är skadliga kemikalier som finns i äldre byggmaterial. PCB användes som ett tillsatsmedel för att ge materialet speciella egenskaper. De kemiska ämnena användes bland annat för elastisk fogmassa och färg. PCB kan spridas genom fysisk beröring och överföras från ett material till ett annat. Det kan spridas genom luften, vilket skapar ett ohälsosamt inomhusklimat. Eftersom dessa ämnen är farliga måste ämnet hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Behandlar man inte materialet korrekt riskerar man att sprida föroreningar och skada människors hälsa. 

Det finns mycket lagar och regler att förhålla sig till när det kommer till att hantera samt sanera PCB och farligt avfall. Vår personal är utbildad i att hantera PCB och gör att vi också har ett giltigt tillstånd att transportera PCB-haltig material. 

Kontakta oss på NKR Demolition Sweden AB

För mer information om sanering av byggnader kontakta oss på info@nkr-ab.se eller ring +46 42122041