Sanering av byggnader

Olika typer av sanering

Idag ställs stora krav på byggnader och de förhållanden som måste uppfyllas. Många äldre byggnader uppfyller inte dessa krav, vilket vi ofta stöter på i våra rivningsprojekt. NKR har erfarenhet av att hantera sanering av byggnader som innehåller material som kan påverka hälsan och miljön negativt. Dessa ämnen är vanligtvis:

  • Asbest: ett fint damm som kan skada lungorna. Asbest kan bland annat komma från isolering av installationer, väggar, innertak och tak.
  • PCB: en grupp kemiska ämnen som är giftiga och därför hälsoskadliga med en negativ miljöpåverkan. De förekommer vanligtvis i elastisk fogmassa, färger, betong och lim i dubbelglas.
  • Klorerade paraffiner: Klorparaffiner användes som ersättare för PCB och har använts i samma tillämpningar som PCB i byggmaterial, dvs. främst som mjukgörare i fogmaterial, färger och dubbelglas.
  • Bly: en metall som kan skada människor och miljön och är farlig i större koncentrationer. Det finns i bland annat färg och plast eller i ren form som tungmetall.

 

Brandsanering och brandröjning utför vi även efter brand där delar eller hela konstruktioner måste avlägsnas. Det kan vara i fabriker, skolor eller andra anläggningar

 

Dessa gammaldags byggnadsmaterial utgör ett hälso- och miljöhot som måste hanteras korrekt under renovering eller rivning. Det finns därför regler för hur detta ska göras på ett miljösäkert sätt, så att det inte påverkar vår hälsa eller miljön. Av detta skäl erbjuder vi miljösanering så att alla dessa material behandlas korrekt och i full överensstämmelse med gällande lagkrav. Med vår kompetens och många års erfarenhet säkerställer vi en miljösanering med sortering och eliminering enligt alla tillämpliga regler.

Asbest-sanering

Asbest kan finnas i te.x. väggar och tak och kan gestalta sig som ett mycket fint och osynligt damm. Detta damm är farligt att andas in! Det är därför väldigt högt säkerhetsarbete vid asbestsanering. Vi uppfyller alla lagliga krav och försiktighetsåtgärder som vidtas för att kunna utföra arbetet.

Var finns asbest?

Asbest användes i stor utsträckning under 50-och 60 talets, till isoleringsändamål. Oftast förekommer dessa i takplattor, takpapp och asfaltsprodukter. Det finns också som isolering i byggnader på värmerör, väggar, golv och innertak samt isolering av ventilationssystem.

Vad erbjuder vi?

Det är av yttersta vikt att asbest hanteras med god kunskap och försiktighet. Med en gedigen erfarenhet och utbildad personal kan våra kunder känna sig trygga när vi utför saneringen. Vi kan erbjuda ett fördelaktigt pris på asbestsanering, eftersom vi arbetar effektivt och metodiskt för att lösa uppgiften på bästa möjliga sätt.

PCB-Sanering

PCB kan spridas genom fysisk beröring och överföras från ett material till ett annat. Det kan spridas genom luften, vilket skapar ett ohälsosamt inomhusklimat. Behandlar man inte materialet korrekt riskerar man att sprida föroreningar och skada människors hälsa. 

Var finns PCB?

PCB är skadliga kemikalier som finns i äldre byggmaterial. PCB användes som ett tillsatsmedel för att ge materialet speciella egenskaper. De kemiska ämnena användes bland annat för att framställa elastisk fogmassa och färg.

Vad erbjuder vi?

Det finns mycket lagar och regler att förhålla sig till när det kommer till att hantera samt sanera PCB och farligt avfall. Vår personal är utbildad i att hantera PCB och gör att vi också har ett giltigt tillstånd att transportera PCB-haltig material.

Kontakta oss på NKR Demolition Sweden AB

För mer information om sanering av byggnader kontakta oss på info@nkr-ab.se eller ring +46 42122041